Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä -teemaryhmä herätti kiinnostusta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät vuosimallia 2022 järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi Tampereen yliopiston toimesta etätoteutuksena to 10.2. – pe 11.2 ajalla. Päivien teemana oli jatkuva aikuiskasvatus ja sekös olikin mitä parhain lähtökohta myös päivillä järjestetylle teemaryhmälle ‘Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä’. JoKo-hankkeen tutkijat toteuttivat kyseisen teemaryhmän yhteistyössä Cool@work (Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet työpaikoilla) -hankkeen toimijoiden kanssa.

Kuva: Jenora design

JoKo ja Cool@work hankkeet voidaan nähdä sisarhankkeina, joiden molempien keskeisenä teemana on työssä tapahtuva oppiminen sekä sitä tukevat ja rajoittavat tekijät organisaatioissa. Cool@work -hankkeessa tarkastellaan erityisesti työntekijöiden sitoutumista jatkuvaan oppimiseen, kun taas JoKo-hanke lähestyy oppimista kestävyyden ja lähijohtamisen näkökulmista. Hankkeet ammentavat teoriapohjansa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen lähtökohdista ja näin ollen ne liikkuvat hyvin samankaltaisilla alueilla työelämätutkimuksen laajalla kentällä. Sisarhankkeiden löytäessä toisensa alkuvuodesta 2021 alkoi tutkijoiden välillä keskustelut erilaisista yhteistyömahdollisuuksista ja tutkimustulosten jakamisesta hanketiimien välillä sekä niiden ulkopuolella. Aikuiskasvatustieteen tutkimuspäivät tuntuivat heti sopivalta tilaisuudelta yhteistyöhön. Teemaryhmän sisältöjen ja nimen pohtiminen edellytti hankkeiden rajapintojen paikantamista. Pohdinta johti lopulta yksimielisesti avainsanoihin jatkuva oppiminen, hyvinvointi ja työ – joiden myötä muodostui teemaryhmän nimi ja sisällöt. Sisältöä avattiin abstraktihaussa seuraavalla tavalla:

Työelämän muuttuessa digitalisaation, yhteiskunnallisten trendien sekä kilpailun myötä organisaatioiden henkilöstön on kyettävä oppimaan jatkuvasti uutta. Formaalin koulutuksen lisäksi työpaikoilla on tarvetta kehittää arjen oppimista tukevia ratkaisuja, työpaikkapedagogiikkaa sekä sitoutuvaa suhtautumista oppimiseen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu työssä oppimisen sekä tuottavan että uhkaavan henkilöstön hyvinvointia. Tutkimus työssä oppimisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja erityisesti kriittisistä näkökulmista on ensiarvoisen tärkeää osana yhteiskunnallista jatkuvan oppimisen keskustelua ja työpaikkojen kehittämistä.

Toivoimmekin teemaryhmäämme esityksiä esimerkiksi seuraavilta aihealueilta:

  • Jatkuva oppiminen työpaikoilla: ilmiö, muodot, sitoutuminen ja vastuut
  • Oppiminen erilaisissa työn konteksteissa, tilanteissa ja uravaiheissa
  • Työssä oppimisen ja hyvinvoinnin yhteydet, tuki, raamit ja rajoitteet
  • Henkilöstön kehittäminen ja oppimisen johtaminen

Teemaryhmä ja sen aiheet herättivät paljon kiinnostusta ja esitysehdotuksia tuli kaikenkaikkiaan 10 toinen toistaan kiinnostavampaa. Jaottelimme esitykset neljään sessioon, jotka kaikki toteutuivat tutkimuspäivien ensimmäisenä päivänä torstaina 10.2. Esittäjien lisäksi teemaryhmässä paikalla oli mukavasti myös muita osallistujia. Etätoteutuksesta huolimatta oli myös ilahduttavaa huomata, että keskustelua esityksistä ja tutkittavista aiheista syntyi. Konferenssit ovatkin tärkeitä tilaisuuksia ja paikkoja esitellä omaa tai tutkimusryhmän tutkimusta sekä erityisesti saada palautetta ja kommentteja muilta tutkimusyhteisön jäseniltä.

Millaisia esityksiä iltapäivän aikana kuulimme?

Ensimmäisessä sessiossamme esitykset kohdentuivat oppimiseen ja hyvinvointiin. Soila Lemmetty ja Kaija Collin tarkastelivat mitä kestävyys voi tuoda työssä oppimisen tarkasteluun sekä loivat katsauksen kestävän työssä oppimisen käsitteeseen. Pauliina Rikala ja Kaisa Silvennoinen @WellDigiWork-hankkeesta pureutuivat teknostressin ilmenemiseen organisaatioissa ja Aaron Peltoniemi tarkasteli teknologista osaamista jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Session viimeisessä esityksessä Ilmari puhakka Cool@work hankkeesta esitti puolestaan tutkimustuloksia siitä millaiset tavoiteorientaatiot ohjaavat yksilöiden työskentelyä – tutkimuksessa löydettiin neljä erilaista profiilia.

Kuva: Jenoradesign

Toisessa sessiossa esitykset linkittyivät oppimiseen sekä ammatillisiin polkuihin. Annika Lepola tarkasteli esityksessään mitä systeeminen yhdessäoppiminen parhaimmillaan on työelämässä. Sara Keronen herätti esityksellään meidät pohtimaan, millaisena ilmiönä hahmotamme itseohjautuvan oppimisen. Hän korostaa, että itseohjautuva oppiminen on kontekstisidonnaista ja yhteisöllistä toimintaa. Session viimeisessä esityksessä Eeva Leinonen MYTTY-hankkeessa laajentaa keskustelua mikroyrittäjien osaamisen kehittämisen näkökulmaan. Esitys herätti keskustelua yrittäjien mahdollisuuksista ja tarpeista osallistua yhteisölliseen oppimiseen.

Kolmannessa sessiossa esitykset kiinnittyivät oppimisen tukeen ja johtamiseen. Marianne Jaakkola lähestyi työssä oppimista organisaatiotasolta ja tarkastelee tutkimuksessaan käsitteitä organisational learning ja learning organisation. Katja Köykkä lähestyi osaamisen johtamiskokemuksia narratiivisella tutkimusotteella ja toi esiin johtamisen erilaisia tyyppitarinoita. Päivän viimeinen puheenvuorossa Heta Rintala, Liisa Postareff ja Essi Ryymin kohdensivat huomion palautteen rooliin työssä oppimisessa. Esitys viritti keskustelua siitä, millaista on hyvä palaute ja millä tavalla palaute ylipäänsä ymmärretään.

Kokonaisuudessaan Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät olivat tänäkin vuonna hyvin onnistunut kokonaisuus. Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta oli tärkeää päästä kuulemaan ja yhdessä keskustelemaan ajankohtaisista oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimusaiheista. Kiitämme JoKo-hankkeen puolesta kaikkia teemaryhmäämme osallistuneita. Nähdään taas seuraavilla Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä!

JoKo-hankkeen tiimiläiset Justiina Pihlajamaa, Marianne Jaakkola, Sara Keronen & Soila Lemmetty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: